2013, നവംബർ 19, ചൊവ്വാഴ്ച

ചിത്രകാരിയുമായി അഭിമുഖം .

സുമ ശിവരാമൻ എന്റെ സഹോദരിയുടെ മകളാണ് .ഒരു ചിത്രകാരി എന്ന നിലയിൽ അവരെ വിസിവി വടക്കാഞ്ചേരി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു .